Způsoby posuzování

Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí

 

  • Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí.

 

  • Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době oznámení záměru. V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku.

 

  • Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování i jeho ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní předpis (např. zákon o prevenci závažných havárií). Posuzuje se běžné provozování i možnost havárie.

 

  • Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům na
    životní prostředí provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření.

 

Posudek EIA | Způsoby posuzování EIA, SEA | Oznámení EIA, SEA | Zjišťovací řízení EIA, SEA | Kontakty