EIA, SEA posudky

 

V rámci EIA, SEA nabízíme:
 

    
 
 Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. EIA (Environmental Impact Assessment)
je proces posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
poradenství v oblasti EIA, SEA    
 
zpracování oznámení, dokumentací a posudků EIA, SEA   zpracování dílčích studií (hlukové a rozptylové studie, biologické průzkumy apod.)
   
 zastupování při jednání s úřady a organizacemi činnými v oblasti EIA, SEA   SEA (Strategic Environmental Assessment)
je proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní prostředí.
   

EIA

V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 zákona 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí.

Projekty posuzované v procesu EIA jsou například stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin, provozy – nově budované, ale i jejich změny, tj. rozšiřování, změny technologií, zvýšení kapacity apod.

 

 

Proces EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry povoleny a než se započne s jejich vlastní realizací.

 

 

Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru.

SEA

V rámci procesu SEA jsou posuzovány koncepce uvedené v § 3 písm. b) a § 10a odst. 1) zákona 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí, příp. jejich změny.

 

Proces SEA provádí posuzování koncepcí na úrovni:

celostátní (Operační program Doprava, Strategie regionálního rozvoje ČR, Plán hlavních povodí České republiky ad.),

 

regionální (Plán odpadového hospodářství kraje, Strategie udržitelného rozvoje kraje, Koncepce dopravy ad.) a

 

místní (Strategický plán rozvoje města, Strategie pro město, Plán odpadového hospodářství města ad.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EIA

Proces EIA má pět základních fází:

oznámení; zjišťovací řízení; dokumentace; posudek a stanovisko. Pro každou etapu zákon stanovuje příslušné lhůty pro zveřejňování a zasílání připomínek a upravuje podrobnosti projednávání záměru s jednotlivými úřady a veřejností. Přílohy zákona definují náležitosti, jež jednotlivé dokumenty musí obsahovat

Zpracování dokumentace EIA:

 • posouzení náročnosti záměru
 • sběr dat
 • charakteristiky hodnocení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí
 • hodnocení a výběr variant
 • závěrečného shrnutí
EIA, SEA posudek EIA, SEA, posudek EIA, SEA, posudek EIA, SEA posudek

 

účastníci procesu EIA:

 • předkladatel záměru (investor)
 • autorizovaná osoba, která zpracovává dokumentaci posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví (zpracovatel EIA)
 • autorizovaná osoba, která zpracovává posudek dokumentace EIA (není stejná jako zpracovatel EIA)

 • jakýkoli občan nebo organizace

 • příslušný úřad

Zveřejňování informací procesu EIA:

 • upravuje zákon
 • zajišťuje příslušný úřad
 • zveřejnění na internetu, na úředních deskách, dalším v místě obvyklým způsobem

Dokumenty, které musí příslušný úřad zveřejnit:

 • oznámení
 • závěr zjišťovacího řízení
 • veřejné projednání – místo a čas konání
 • vrácení dokumentace k doplnění případně k přepracování
 • informace, kde je možno nahlížet do dokumentace
 • posudek a informace, kde je do něj možné nahlížet
 • stanovisko

Hluková studie, stavební akustika

Hluková studie zachycuje vliv hluku.

Hluková studie je nedílnou součástí projektových dokumentací a posuzování vlivů na životní prostředí.

Hluková studie Hluková studie Hluková studie Hluková studie

 

SEA:

Stanovisko SEA:

Stanovisko SEA je neopominutelným podkladem pro konečný návrh koncepce, bez kterého nemůže být koncepce právoplatně schválena. Schvalující orgán je při dalším postupu povinen zohlednit závěry posuzování uvedené ve stanovisku.

Proces posuzování vlivů koncepcí SEA zahrnuje:

zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů obsažených v koncepcích na životní prostředí.

SEA (Strategic Environmental Assessment) se zabývá hodnocením koncepcí:

Proces posuzování probíhá podobně, má části :

 • oznámení koncepce,
 • zjišťovací řízení,
 • návrh koncepce,
 • stanovisko k návrhu koncepce.

Posouzení SEA:

Posouzení SEA se provede vždy, pokud se koncepce týká území většího než jedné obce – tedy např. koncepce pro sdružení obcí, kraj nebo pro území celého státu, a je připravovaná v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody.
Pro koncepce, připravované pro území jedné obce a menší (např. územní plán obce, strategie rozvoje obce) a stejně tak pro změny koncepcí, musí být provedeno tzv. zjišťovací řízení, na jehož základě bude rozhodnuto, zda je nutné koncepci posoudit či nikoliv.

Proces SEA

Oznámení

Předkladatel koncepce (ten kdo dává podnět ke zpracování, tedy úřad - magistrát, ministerstvo, kraj, v případně územního plánu obec) musí předložit oznámení o zahájení prací na tvorbě nebo změnách koncepce příslušnému úřadu.
Zjišťovací řízení
Řízení provádí příslušný úřad a jeho účelem je - stanovit, zda daná koncepce musí být posuzována (národní a krajské koncepce jsou posuzovány vždy) - určit a upřesnit rozsah a obsah vyhodnocení (tj. dokumentace o vlivech koncepce) a průběhu posuzování.

Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví = SEA dokumentace

SEA dokumentace musí mít náležitosti uvedené v příloze č. 9 zákona. Podrobněji tyto náležitosti vysvětluje Metodika. Důležité je, aby SEA dokumentace byla vyhovující z odborného hlediska, ale zároveň srozumitelná veřejnosti, zejména pak byly jednoznačně specifikovány závěry posouzení. Doporučeno je využívat všech dostupných grafických podkladů ke srozumitelnější prezentaci veřejnosti (např. GIS, grafy, schémata, apod.) a v úvodních informacích vysvětlit způsob přípravy a orientaci v dokumentu.
Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví = SEA dokumentace
SEA dokumentace musí mít náležitosti uvedené v příloze č. 9 zákona. Podrobněji tyto náležitosti vysvětluje Metodika. Důležité je, aby SEA dokumentace byla vyhovující z odborného hlediska, ale zároveň srozumitelná veřejnosti, zejména pak byly jednoznačně specifikovány závěry posouzení. Doporučeno je využívat všech dostupných grafických podkladů ke srozumitelnější prezentaci veřejnosti (např. GIS, grafy, schémata, apod.) a v úvodních informacích vysvětlit způsob přípravy a orientaci v dokumentu.

Reference:

 

Posudek EIA | Způsoby posuzování EIA, SEA | Oznámení EIA, SEA | Zjišťovací řízení EIA, SEA | Kontakty

 

 

Další služby a výrobky firmy Ekomonitor:
Vodní zdroje Ekomonitor|Biologické filtry |Septiky|Analýza rizik|Jímky|Studny, vrty, hydrogeologie|Čistička odpadních vod|Lapoly - odlučovače lehkých kapalin|Ekologické audity, IPPC|ČOV|Odlučovače ropných látek|Odpadní vody|EIA, SEA|Odlučovače tuku|Úprava vody|Plastové nádrže|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Striping, stripovací věže|Vodoměrné šachty|Vodovody, kanalizace|Žumpy|Čistírna odpadních vod