Posudek EIA SEA

Posudek:

 • úplnost dokumentace
 • vyjádření veřejnosti a zainteresovaných orgánů
 • úplnost zjištění veškerých kladných a záporných vlivů stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí, včetně jejich vzájemného působení
 • použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
 • návrh technického řešení, pokud jde o vyloučení nebo omezení znečišťování či poškozování životního prostředí
 • varianty řešení
 • návrh opatření a podmínek pro vyloučení nebo snížení nepříznivých vlivů provádění stavby, činnosti nebo technologie a užívání stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí
EIA, SEA EIA, SEA EIA, SEA EIA, SEA

 

Výsledek posudku EIA:

 • zjištění, popsání a vyhodnocení předpokládaných vlivů připravovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí ve všech rozhodujících souvislostech,
 • zmírnění nepříznivých vlivů realizace hodnoceného záměru na životní prostředí včetně zohlednění připomínek dalších účastníků (např. orgánů státní správy, odborných institucí, expertů, veřejnosti)
 • odpověď na otázky slučitelnosti záměrů s požadavky ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a s požadavky na racionální využití území

V rámci posudku EIA se posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí. Zahrnuje vlivy na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek, kulturní památky a na vzájemné působení a souvislosti.

Systematicky jsou prozkoumány záměry a jejich vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.
Cíl je zmírnění nepříznivých vlivů v procesu realizace, realizovaného záměru, případně i odstranění záměru. Ve všech rozhodujících souvislostech vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví se připravovaný záměr systematicky popíše a komplexně vyhodnotí jeho vliv.

V procesu EIA se posuzují stavby, činnosti a technologie – jsou popsány v příloze č.1 zákona. Posuzují se záměry (např. stavby, komunikace, výrobní haly, těžba nerostných surovin) při přípravě, provádění, provozování i ukončení, sanace, rekultivace území (sanace a rekultivace dle zvláštních předpisů).

V rámci posouzení EIA se zpracovává posudek EIA i pro změny stávajících projektů (rozšíření kapacity, změny technologií,..)

Proces posuzování EIA probíhá vždy dříve, než jsou záměry schváleny a než se započne s jejich realizací. Bez závěru posudku EIA nesmí povolující úřad rozhodnout o povolení záměru.

 

Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti. Tento podklad je jedním z podkladů v řízeních podle zvláštních právních předpisů.

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

EIA, SEA posudek EIA, SEA posudek EIA, SEA EIA, SEA

 

Slovníček pojmů

EIA - Environmental Impact Assessment, tj. posuzování vlivu na životní prostředí.

SEA (Strategic Environmental Assessment)- proces posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací za životní prostředí.

Vliv - vlivy přímé i nepřímé, druhotné, dočasné, krátkodobé, atd.

Zjišťovací řízení – kde není zcela jednoznačně zřejmé, zda je nutnévypracovat EIA/SEA, je nejdříve provedeno zjišťovací řízení.

Dokumentace se zpracovává v rozsahu daném zjišťovacím řízením. Vypracuje ji navrhovatel (investor) záměru. Tato dokumentace musí být zpracována autorizovanou osobou, kterou si vybírá investor.

Posudek – Vypracovaná dokumentace je předána k posouzení nezávislým odborníkem, který vypracuje posudek. Ten se dostane spolu s dokumentací (předloženým popisem záměru) úřadu - zaujme stanovisko. Podle zákona o posuzování musí být vždy posouzeno i neprovedení záměru.
Na základě dokumentace a všech vyjádření k ní je zpracován posudek. Posudek zpracovává autorizovaná osoba, kterou vybírá příslušný úřad. 

Stanovisko – vyjádření úřadu na základě předloženého záměru a nezávislých posudků. Může mít podobu stanoviska v územním řízení podle stavebního zákona, povolení těžby podle horního zákona atd. Stanovisko EIA není pro postup v těchto řízeních "zcela závazný" (tj. nesouhlasné stanovisko neznamená automaticky neschválení záměru).

Oznamovatel - ten, kdo hodlá provést záměr

Investor - připravuje záměr určitého typu a rozsahu

Podlimitní záměr- záměry uvedené v příloze zákona, nedosahují příslušných limitních hodnot,.
Příslušný úřad stanoví, zda budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Zjišťovací řízení příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo

 • Přehled povolovacích řízení se zařazenou EIA:
 • územní plán (nebo změna územního plánu)
 • hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)
 • zvláštní povolení (např. výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, vodoprávní povolení atd. – záleží vždy na povaze projednávané stavby)
 • územní rozhodnutí (územní řízení)
 • integrované povolení (IPPC) – týká se jen větších průmyslových a zemědělských podniků, zahrnuje zejména problematiku ochrany přírody, vod a ovzduší
 • stavební povolení (stavební řízení)

Koncepcí se pro účely posuzování vlivů na životní prostředí rozumí strategie, politiky, plány nebo programy zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané. Koncepcí jsou tedy veškeré dokumenty strategického charakteru, které jsou připravovány nebo schvalovány na úrovni vlády, ministerstev, krajů a obcí.
Posouzení nepodléhají koncepce „privátní“ – např. strategie rozvoje podniku.

 

Posudek EIA | Způsoby posuzování EIA, SEA | Oznámení EIA, SEA | Zjišťovací řízení EIA, SEA | Kontakty