Zjišťovací řízení EIA, SEA

Při zjišťovacím řízení v procesu EIA příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.
Používá přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí.

Cíl zjišťovacího řízení

Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na:

 • povahu konkrétního záměru nebo druhu záměru,
 • faktory životního prostředí, které mohou být provedením záměru ovlivněny,
 • současný stav poznatků a metody posuzování.

Zjišťovací řízení EIA

U záměrů, u nichž se podle zákona posuzují vlivy na životní prostředí vždy, je účelem zjišťovacího řízení stanovit, které informace musí obsahovat dokumentace a na které aspekty a vlivy záměru se posuzování musí zaměřit.
U ostatních záměrů je cílem tohoto řízení zjistit, zda vlivy záměru na životní prostředí mohou být natolik závažné, že je nutné jejich posouzení v rámci dalšího postupu EIA.

U záměrů a změn záměrů je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda záměr nebo jeho změna má významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona.

Zahájení zjišťovacího řízení

Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení. Při určování, zda záměr nebo změna záměru má významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k:

 • povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,
 • okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje příslušných limitních hodnot,
 • obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

Parametry záměru musí být zváženy zejména s ohledem na

 1. velikost,
 2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných, uvažovaných),
 3. využívání přírodních zdrojů,
 4. produkci odpadů,
 5. znečišťování životního prostředí a vlivy na veřejné zdraví,
 6. rizika havárií zejména vzhledem k navrženému použití látek a technologií.

Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy zejména s ohledem na :

 

 • dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání,
 • relativní zastoupení, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů,
 • schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na:

a) územní systém ekologické stability krajiny,
b) zvláště chráněná území,
c) území přírodních parků,
d) významné krajinné prvky,
e) území historického, kulturního nebo archeologického významu,
f) území hustě zalidněná,
g) území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží).

Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke kritériím uvedeným v bodech I. a II. zejména s ohledem na :

 

 • rozsah vlivů (zasažené území a populaci),
 • povahu vlivů vzhledem k jejich přesahování státních hranic,
 • velikost a složitost vlivů,
 • pravděpodobnost vlivů,
 • dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů.

Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Příslušný úřad po ukončení zjišťovacího řízení neprodleně zašle jeho odůvodněný písemný závěr oznamovateli a zveřejní jej.

 

Posudek EIA | Způsoby posuzování EIA, SEA | Oznámení EIA, SEA | Zjišťovací řízení EIA, SEA | Kontakty